Feel N’yo Rin Ba ang Feel Ko?

An minasunod iyo an Bikol translation kan artikulo ni Edalyn Acta sa “Mangape Ta” sa isyu man sanang ini:

Dai ko na daw maintindihan an namamatean ko. Kun magluwas kita sa harong ta, ano an naghahahalat sato? Kun naglalakaw na kita sa luwas, ano an masasabatan ta? Covid? Disgrasya? Kalamidad?

Poon Agosto 15, kan pig-“mando” ninda an pagsulot nin face shield, nadungangan pa lugod si po-ot na namamate ko—kawasa may facemask ka na ngani, masulot ka pa giraray nin face shield.

Dai ka na ngani makahangos, mainiton pa. Napopoot ka na ngani, ngonyan mas masungak-sungak ka pa. Dai man gayod kita magadan sa virus—kundi sa mga tahob na ini sa nguso ta, sa dungo sagkod mata?

Kun pag-uugkuron, dai man nanggad kita mauulakitan nin virus kun ma-face shield kita?

Segun baga sa mga eksperto, an virus daa hali sa nagtatalsik na laway kan kaulay mo. Kaya ngani pinapadistansya kita nin poon sarong metro ta nganing dai kita matalsikan nin laway ninda.

An mga matalsikan daa kan laway na igwang virus, matinir ini sa sistema ninda poon anom hasta walong oras.

Dangan delikado pag nadu’tan o nakaputan ta na ini—tapos kaputan ta na an satong dungo, nguso, sagkod mata—malaog na kayan an virus sa hawak ta.

Ta’no kaipuhan ta pang magsulot kan face shield na ini? Ano an benepisyo kaini satuya?

Mata ta an natatahuban kaini; an dungo ta sagkod nguso natatahuban na ngani kan facemask.

Pero mayo man tahob an talinga ta. So, dai kita mahinuli?

Ano si iniisip kan naggibo kan suhestiyon na ini—na gibohon pating mandatory ini?

Ginibo man nindang mandatory ining mga barrier sa mga nagmomotorsiklo. Kun mag-agom daa kamo, kaipuhan magpahiling sa mga awtoridad nin dokumentong nagpapatunay na mag-agom nanggad kamo.

Kun mag live-in partner man daa, may barrier man giraray dapat sa pag-ultanan nindo. Ta’no pag-abot nindo sa harong, igwa pa kamong barrier?