Ang mga bata

NILAY NILAY “Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa ating Dios at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila.”—Santiago 1:22–27 Isang araw, may mga batang pumunta sa isang bahay-ampunan. Pagkatapos nilang bumisita roon, may isa sa kanilang halatang nalungkot. Ang batang iyon ay nakatira noon sa bahay-ampunan na nasa ibang bansa. Naaalala raw niya […]

Please LOGIN to read more.