Sin-o ang imo ginapasulabi?

TIKANG SA KAMATU-RAN NI STARLIGHT

Una ini nga balhag sang aton kolom. Bag-o ang tanan, sa sini ga kolom, magatalakay kita sang nanuhaytuhay nga topiko nga may kahilabtanan sa aton pagsinilayo – sa latagon sang ekonomiya, sosyodad, pag gobyerno, kag madamo pa.
Pero, bilang pagtuman sang Balaan nga Kasulatan sa Horobaton/Proverbs 3:6, “in everything you do, put God first and He will Direct you and crown your efforts with success.”

Gani aton tandogon ang topiko nga may kaangtanan sa kabuhi sang tao kag ang gintakda sang Dios. Ini nga topiko wala ginapatuhoy sa isa ka sekta, kundi para sa tanan nga nagapati sa Dios.
Hu-o, ang aton kabuhi nasandig sa kalooy kag grasya sang Dios. Wala Siya nagalantaw kon ano ang estado sang aton pangabuhi, kag tindog sa sosyodad, kundi basi sa unod
sang aton dughan kag painu-ino.
Kay bisan ang makawat gilayon ginsabar ni Kristo: “sugod subong mangin-kaupod ko ikaw sa paraiso.”
Gusto silingon, bisan ang makasasala, ginbaton sang Dios, kay Iya nakita ang kasinsiro sang makawat sa pagtamod sang iya kakulangan.
Ang grasya sang Dios wala ginabakal, kundi ginpaagi sa aton katutom kag pagtuman sang iya kasugo-an.
Aton balikan sang Prov. 3:6. Sa tanan mo ayhan nga bulohaton, ginapasulabi mo bala ang Dios? Bag-o magkaon, magtulog, pagkabugtaw sa aga, kag iban pa nga boluhaton, nagapangamuyo bala kita?
Paano mo masiling nga plaangga mo ang Dios kon ang imo ginapasulabi amo ang paghalit sa imo isigkato? Kon Domingo, una ang baybay kag maghappy-happy, naka-shorts, ang amo man ang ginasoksok magsimba paghalin sa Baybay.
Abyan, binag-binaga, ngaa wala pa masabat sang Dios ang imo ginapangayo? Ngaa madamo nga problema ang nagapalumba sa imo kabuhi? Sa imo kinita-an, ginapa-in mo bala ang para sa Dios nga 10% nga tithes?* Pasulabiha ang pagtuman sang imo katungdanan sa Dios, para indi ka maulihi sa Iya listahan para bobo-an sang grasya. Unaha Siya sa tanan mo nga bulohaton.
Kitaay kita sa masunod nga balhag sini nga kolom. Ang Kalingawan sa plasa sang Sinadya 2022.*