Takot ang Isda

NILAY NILAY

“Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan Niya.”—Juan 1:6–14

Nang mag-alaga ako ng mga isdang nabubuhay sa tubig-alat sa loob ng aquarium, nalaman kong hindi pala ito madaling gawin. Kailangan kong linisin ang aquariun at maglagay ng gamot para siguradong mainam ang tubig para sa mga ito.

Akala n’yo bang matutuwa ang mga isda sa ginagawa kong ito sa kanila? Hindi. Sa halip, takot sila sa akin. Tuwing lalapit na ako para pakainin sila, nagtatago sila. Masyado akong napakalaki para sa kanila.

Hindi nila alam na ang ginagawa ko’y bunga ng pagmamalasakit ko sa kanila. Para maunawaan nila ako, kailangan Kong maging isda para makausap ko sila sa paraang magkakaintindihan kami. Pero hindi naman ito maaari.

Mababasa natin sa Biblia na may ginawang imposible ang Dios na Manlilikha. Pumunta Siya rito sa lupa sa anyo ng tao.

Sabi sa Aklat ni Juan, naparito Siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan Niya, hindi Siya kinilala ng mundo” (Juan 1:10 ASD).

Ang Dios na lumikha ng lahat ay nagkatawang-tao para mamuhay kasama ng mga tao. Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay kasama nila: “Nakihalubilo Siya sa mga tao noon nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin” ( tal. 14 ASD).

Ating purihin ang walang-hanggang Dios na Namuhay sa mundo, Nagpakababang-lubos, pinili ang sabsaban bilang Kanyang trono gayong pag -aari Niya ang buong mundo.

Namuhay ang Dios dito sa mundo para ialok sa atin ang buhay na walang-hanggan.*