Walang panama

NILAY NILAY

Sa pagpasok ng bagong taon, sinasabi ng mga dalubhasa sa panghuhula ang mga mangyayari sa ekonomiya, pulitika, lagay ng panahon, at iba pang mangyayari.

Umaasa ang lahat na sana’y magiging mas maganda ang taon na ito kaysa sa nakaraan.

Pero walang sinumang nakakaalam kung ano ba talaga ang mangyayari.

Kahit na ganoon, ang mas tiyak sa mundong ito ay mayroong mangyayaring maganda at masama.

Sinabi ng apostol na si Pablo kay Timoteo na lingkod ng Diyos na sa mga huling araw, “ang masasamâ ay lalo namang magpapakasamâ at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din.

“Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan” (2 Timo 3:1, 3:14)

Ang Salita ng Dios ay nagtuturo, nagtatama ng mali at nagpapalakas ng ating loob habang sinusunod natin ang mga nais ng Dios (2 Timo 3:16–17).

Sinabi ng isang manunulat na si J.B. Phillips na ang Salita ng Dios ay naghahanda sa atin nang lubos para magawa nating lahat ang mga nais Niyang ipagawa sa atin.

Pasamâ man nang pasamâ ang mundo, mas nagniningning naman ang liwanag ni Kristo sa pamumuhay ng mga taong kumikilala at nagmamahal sa Kanya.

Si Hesus ang ating kagalakan at pag-asa sa kasalukuyan, sa darating na panahon at magpakailanman.—David McCasland.

Walang panamâ ang kapangyarihan ng kasamaan sa kapangyarihan ni Hesus na Kanyang ibinigay sa mga nagtitiwala sa Kanya.* Pagkaing Espiritwal