Bulawan nga kamot?

Tagsa ka tawo sa kalibutan ginbugayan sang gin-o sang kinaiya nga talento. Talento kon sa diinimo bihikulo sa pagpangabuhi. Depende sa imo kon paano mo ina pasanyagon sa imo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ang iban gani waay pa kahibalo kon ano ila talent. Ang iban hasta magtigulang sila ginapinangita pa gani nila ang ila talent kon […]

Please LOGIN to read more.